Heinakuu, Rinta-Kurikan Ratsutila

Heinakuu, Rinta-Kurikan Ratsutila

Heinakuu, Rinta-Kurikan Ratsutila