Heinakuu, Rinta-Kurikan ratsutila

Heinakuu, Rinta-Kurikan ratsutila

Heinakuu, Rinta-Kurikan ratsutila